fbpx

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cam kết của Techtronic Asia Company Limited (sau đây gọi là “Công ty“) trong việc bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến dữ liệu của các cá nhân theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm Pháp lệnh (quyền riêng tư) về dữ liệu cá nhân (Phần 486 trong Luật pháp Hồng Kông). Đồng thời, chính sách này được thiết kế để hỗ trợ bạn hiểu rõ các chính sách và biện pháp thực hành của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, truyền gửi và truy cập vào dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng cam kết bảo đảm rằng toàn bộ nhân viên và đại lý của mình tuân thủ các nghĩa vụ này.

Khái niệm Dữ liệu cá nhân

Khi được dùng trong Chính sách quyền riêng tư này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ dữ liệu nào

(a) liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân;

(b) góp phần xác minh danh tính của một cá nhân theo cách trực tiếp hay gián tiếp; và

(c) ở hình thức có thể truy cập hoặc xử lý dữ liệu.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ ghi lại lượt truy cập của bạn và không thu thập dữ liệu cá nhân nào từ phía bạn, trừ khi có quy định khác. Cookie được dùng (nếu có) trong bất kỳ phần nào trên trang web sẽ không được triển khai để thu thập dữ liệu cá nhân. Cookie là các đoạn dữ liệu nhỏ có thể được lưu trữ trong phần cứng trên thiết bị của người dùng, nhằm mục đích thu thập thông tin cấu hình và phân tích thói quen xem của người dùng. Cookie thường được dùng để theo dõi các tùy chọn liên quan đến chủ đề của trang web cũng như góp phần mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến dễ dàng và phù hợp hơn. Bạn có thể đặt cấu hình cho trình duyệt Internet để biết thời điểm nhận cookie, từ đó có thể chọn chặn tất cả cookie. Tuy nhiên, khi làm như vậy, có thể bạn sẽ không sử dụng được một số chức năng trên trang web.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm tên, ngành nghề, thông tin công ty/chủ lao động, chức danh, số điện thoại, số fax, địa chỉ và địa chỉ email. Xin lưu ý rằng bạn phải cung cấp các dữ liệu cá nhân có dấu hoa thị. Nếu bạn từ chối cung cấp các thông tin đó, chúng tôi sẽ không thể xử lý bất kỳ đơn ứng tuyển/yêu cầu nào của bạn hoặc không đáp ứng được mục tiêu truy cập của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc tiếp tục xử lý đơn ứng tuyển của bạn, tùy theo từng trường hợp.

Bảo mật

Chúng tôi bảo mật mọi dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web và chỉ cấp quyền truy cập cho nhân viên được ủy quyền. Để bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi sử dụng phần mềm mã hóa/bảo mật cho việc truyền dữ liệu. Cụ thể, chúng tôi mã hóa dữ liệu ở định dạng bảo mật để đảm bảo quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu đó không bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép, mất mát do vô ý, thay đổi hoặc phá hủy. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp theo hợp đồng hoặc biện pháp khác để tránh tình trạng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được truyền gửi cho bên xử lý dữ liệu của chúng tôi (i) được lưu giữ lâu hơn cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu; và (ii) bị truy cập, xử lý, xóa, mất hoặc sử dụng trái phép hay do vô tình.

Sử dụng dữ liệu cá nhân đã thu thập

Bằng cách sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân cho trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và lưu giữ các dữ liệu đó (bằng bản mềm, bản cứng hoặc bất kỳ cách nào phù hợp) cho các mục đích sau đây, cũng như các mục đích khác mà bạn và chúng tôi thống nhất theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm:

 • cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • xử lý bất kỳ lợi ích, yêu cầu hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ;
 • cung cấp tài liệu tiếp thị, quảng bá và quảng cáo;
 • xử lý yêu cầu và phản hồi của bạn; và
 • các mục đích khác có liên quan mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cung cấp công khai.

Đối với dữ liệu cá nhân thu thập cho đơn ứng tuyển, Công ty sẽ dùng thông tin này để đánh giá xem bạn có phù hợp với trách nhiệm công việc của vị trí ứng tuyển hay không, cũng như để xác định mức thù lao và phúc lợi ban đầu cần thảo luận với bạn khi lựa chọn bạn cho vị trí đó. Công ty sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của các ứng viên không trúng tuyển trong vòng 2 năm cho mục đích tuyển dụng trong tương lai. Khi các công ty con hoặc công ty liên kết của chúng tôi có vị trí trống trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có thể chuyển đơn ứng tuyển của bạn cho họ để cân nhắc tuyển dụng.

Công ty không được thu thập, xử lý, giữ lại hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào, trừ khi bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng theo các cách nêu trên. Nếu không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên, bạn có thể báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản qua email tới Phòng Nhân sự; Hành chính nếu việc thu thập liên quan đến đơn ứng tuyển, hoặc Phòng Pháp lý (hklegal@tti.com.hk) nếu việc thu thập liên quan đến các vấn đề khác. Bạn cũng có thể gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Techtronic Asia Company Limited, 29/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hồng Kông.

Tính chính xác/thời gian lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch giữa bạn và chúng tôi cho các mục đích trên. Chính sách chung của chúng tôi là không lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trên.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ. Nếu nhận thấy dữ liệu cá nhân không chính xác, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu đó và sẽ báo việc này cho bất kỳ bên thứ ba nào nhận được dữ liệu cá nhân của bạn.

Có các quy định cụ thể về việc lưu giữ dữ liệu áp dụng cho dữ liệu cá nhân thu thập từ người dùng Hàn Quốc. Vui lòng xem phần cuối của Chính sách quyền riêng tư này để biết thêm thông tin.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp dữ liệu cá nhân cho trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ hoặc truyền dữ liệu (dù ở Hồng Kông hay ở nước ngoài), nếu có thể, đến (i) bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác (chẳng hạn như Amazon Web Services để lưu trữ web và phần mềm MailChimp của Rocket Science Group để tiếp thị qua email) đang cung cấp cho chúng tôi dịch vụ xử lý dữ liệu, viễn thông, thu thập thông tin, tham khảo tín dụng, bảo mật, tín dụng, ngân hàng, tài chính hoặc các dịch vụ chuyên môn khác; (ii) bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn TTI; (iii) bất người được chỉ định hoặc người nhận quyền của chúng tôi trên thực tế hoặc được đề xuất (dù ở Hồng Kông hay ở nước ngoài); và/hoặc (iv) bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào mà chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ với họ theo quy định của bất kỳ luật, quy tắc, quy định, bộ quy tắc thực hành hoặc nguyên tắc mà các cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ban hành, vì bất kỳ hoặc tất cả mục đích nêu trên. Tập đoàn TTI là Techtronic Asia Company Limited, các công ty liên kết và công ty con của Techtronic Asia Company Limited tại Hồng Kông hoặc nước ngoài.

Bên nhận có thể không ở những nơi có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với Hồng Kông. Điều này nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn có thể không được bảo vệ ở cấp độ bằng hoặc tương đương như ở Hồng Kông.

Công ty không được truyền dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn chưa đồng ý với các cách truyền dữ liệu nêu trên.

Sử dụng dữ liệu cá nhân để tiếp thị trực tiếp

Khi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên, công ty, chức danh, số điện thoại, số fax, địa chỉ và địa chỉ email), chúng tôi sẽ gửi văn bản xin phép bạn để:

(a) sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp các dụng cụ điện, sản phẩm chăm sóc ngoài trời và sàn nhà, cũng như các trang thiết bị và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi, đại lý, các công ty liên kết hoặc công ty con của chúng tôi cung cấp, có liên quan đến các dịch vụ và hoạt động tiếp thị dụng cụ điện, trang thiết bị và/hoặc dịch vụ chăm sóc ngoài trời và sàn nhà mà bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn TTI cung cấp (theo định nghĩa ở trên); và

(b) truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn TTI (theo định nghĩa ở trên) nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp được nêu trong mục (a) ở trên.

Chúng tôi không được sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba khác, trừ khi bạn đã đồng ý bằng văn bản. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng và/hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp ở trên, hoặc nếu chỉ muốn đồng ý đối với một số loại dữ liệu cá nhân, đối tượng tiếp thị và bên nhận dữ liệu cụ thể, bạn có thể báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của mình bằng văn bản đến bộ phận Tiếp nhận yêu cầu truyền thông của công ty qua email privacy@milwaukeetool.asia hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Techtronic Asia Company Limited, 29/F, Tower 2, Kowloon Commerce Centre, 51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hồng Kông.

Truy cập và hiệu chỉnh thông tin

Bạn và/hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn (nếu có) có quyền:

 1. kiểm tra xem chúng tôi có giữ dữ liệu cá nhân nào của bạn không;
 2. truy cập hoặc yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ;
 3. yêu cầu chúng tôi sửa lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác; và
 4. xác minh chính sách và các biện pháp thực hành của chúng tôi (tùy từng thời điểm) có liên quan đến dữ liệu cá nhân và các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ; và
 5. yêu cầu chúng tôi xóa hoặc dừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân nào. Tất cả yêu cầu truy cập/hiệu chỉnh dữ liệu cá nhân hoặc thông tin liên quan đến các chính sách và biện pháp thực hành cùng các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Người phụ trách pháp lý và/hoặc Người phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Người phụ trách pháp lý

Số điện thoại: +852 2402 6888

Số fax: +852 2413 5971

Địa chỉ email: hklegal@tti.com.hk

29/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, New Territories, Hồng Kông

 

Người phụ trách quyền riêng tư

Số điện thoại: +852 2402 6888

Số fax: +852 2413 5971

Địa chỉ email: privacy@milwaukeetool.asia

Techtronic Asia Company Limited

29/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung, New Territories, Hồng Kông

 

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web và cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, bạn hoàn toàn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng mọi thay đổi về chính sách quyền riêng tư lên trang web tùy theo thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với biện pháp thực hành của các trang web khác liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc do chúng tôi liên kết đến, cũng như không có trách nhiệm với nội dung hoặc thông tin có trên các trang web khác đó.

 

Nội dung dành riêng cho Hàn Quốc

 

Phần sau đây là phụ lục cho Tuyên bố chính sách quyền riêng tư và cần được đọc cùng với Tuyên bố chính sách quyền riêng tư. Phụ lục này chỉ áp dụng cho người dùng sống ở Hàn Quốc, cũng như mô tả các chính sách và biện pháp thực hành của Công ty trong việc thu thập, sử dụng, lưu giữ, truyền gửi và truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng sống tại Hàn Quốc.  Phụ lục này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm.

 

Các mục dữ liệu cá nhân được thu thập, Mục đích thu thập và sử dụng cùng Phương thức thu thập

 

Các mục dữ liệu cá nhân được thu thập: Tên, ngành nghề, thông tin công ty/chủ lao động, chức danh, số điện thoại, số fax, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

 

Mục đích thu thập và sử dụng: (a) cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi; (b) xử lý bất kỳ lợi ích, yêu cầu hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ; (c) cung cấp tài liệu tiếp thị, quảng bá và quảng cáo; (d) xử lý yêu cầu và phản hồi của bạn; (e) các mục đích khác có liên quan mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cung cấp công khai; và (f) các mục đích khác mà bạn và chúng tôi thống nhất theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

 

Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

 

Về nguyên tắc, sau khi đã đạt được mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ hủy ngay những dữ liệu đó.

 

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân hoặc rút lại sự chấp thuận đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Người phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi. Thông tin liên hệ của Người phụ trách quyền riêng tư đã có ở bên trên. Trong trường hợp đó, Công ty sẽ hủy ngay dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Nếu luật pháp hiện hành yêu cầu giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thì thông tin đó sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian và theo mục đích mà luật pháp quy định.

 

 

Chia sẻ và tiết lộ dữ liệu cá nhân

 

Công ty chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với một hoặc nhiều công ty liên kết của Tập đoàn TTI và các bên thứ ba theo mô tả bên dưới:

 

  Tên bên nhận Mục đích lưu giữ và sử dụng của bên nhận Các mục dữ liệu cá nhân được truyền gửi Khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng của bên nhận
Techtronic Industries Korea Limited (a) cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi; (b) xử lý bất kỳ lợi ích, yêu cầu hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ; (c) cung cấp tài liệu tiếp thị, quảng bá và quảng cáo; (d) xử lý yêu cầu và phản hồi của bạn; (e) các mục đích khác có liên quan mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cung cấp công khai; và (f) các mục đích khác mà bạn và chúng tôi thống nhất theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm. Tên, ngành nghề, thông tin công ty/chủ lao động, chức danh, số điện thoại, số fax, địa chỉ và địa chỉ email của bạn Không lâu hơn khoảng thời gian cần thiết để Bên nhận đạt được mục đích lưu giữ và sử dụng được nêu trong tài liệu này

 

 

Ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân

 

Một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện các chức năng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng ở Hàn Quốc thay mặt Công ty theo mô tả bên dưới:

 

Tên của bên thứ ba   Mô tả chức năng

 

Amazon Web Services lưu trữ web

 

Rocket Science Group Phần mềm MailChimp dùng để tiếp thị qua email

 

 

Quy trình và phương thức hủy dữ liệu cá nhân

 

Quy trình và cách thức hủy dữ liệu cá nhân như sau.

 1. Quy trình

 

Đối với dữ liệu cá nhân được yêu cầu xóa, dữ liệu đó sẽ bị hủy ngay khi nhận được yêu cầu.

 

Sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ hủy các bản ghi này (bản mềm hoặc cứng) sau một khoảng thời gian nhất địch theo chính sách nội bộ của chúng tôi hoặc các luật và quy định hiện hành (vui lòng tham khảo các quy định về khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng).

 

Dữ liệu cá nhân đó sẽ không được dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích mà luật pháp và quy định hiện hành cho phép.

 

Trong trường hợp bất kỳ mục dữ liệu cá nhân nào cần được giữ lại trong thời gian dài hơn khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng mà luật hiện hành quy định, thì trong phạm vi kỹ thuật cho phép, mục thông tin đó sẽ được lưu trữ hoặc duy trì tách biệt với các mục dữ liệu cá nhân khác.

 

 1. Phương thức

 

Dữ liệu cá nhân được in trên giấy sẽ bị thiêu hủy hoặc xé nhỏ bằng máy hủy tài liệu.

 

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ ở định dạng tệp điện tử sẽ được xóa bằng các biện pháp kỹ thuật sao cho dữ liệu không thể khôi phục được.